Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s5§

GESCHIEDENIS

IvIauriTïS,

Vermeefierin^ender Bondgenooten,

'cEeieg en de bemagtijjing van Groningen.

Maar niets ftrekte kragtdaadiger, om de Bondgenooten aantezetten tot het verwerpen van alle voorBagen eener verzoeninge met Spanje , dan de voordeelige geBeltenis hunner zaaken, en het veragteren van die des Vijands. 't Is waar, Maurits mislukten twee aanflagen , met welken hij de krijgsverrig' tingen deezes jaars aanving, te weeten, op 'sHertogenbosch en Maasn icht (*)• Doch, met zijne Krijgsmagt Noordwaards trekkende , ontmoette hij beter geluk. Verdugo werd gedwongen het beleg van Koeverden optebreeken , en de Spanjaarden ruimden het Land rondsomme. Groningen bevondt zich nu als in 't Grondgebied der Feréénigde Nederlanden beflooren,. en was de eenige Stad , in Baat om den voortgang van de overwinnende wapenen der Bondgenooten te Buiten , of ten minflen te vertraagen. Daarenboven vondt men in Friesland niet weinigen 5 die het te onderbrengen dier Stad begeerden. Zij vreesden, dat dezelve , deel krijgende in de Voorregten der Verééniginge , door haare ligging, al den Handel aan zich zou trekken.

Maar het belang des Bondgenootfchaps vermogt meer dan dat van één enkel Gewest, en het beleg werd, den tweeëntwintigflen van Bloeimaand , aangevangen , onder het beleid van Prins Maurits en Graaf Willem van Nasfau. Zij verdeelden her Bevel-

(*) Bor, XXXI. B. bl. 5. Grot» Hifi. p. 185-187, Van Hüurn Hifi. van 'j Hirtegenbosch, II. D. bl. 20p^

Sluiten