Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 265

{leeft, om alle gevallen te vaorzien, en deMenfchen zich meer door gezag dan door reden laaten beftuuren, hebbende zodanigen, die de Bondgenootschappen maakten, zich verpligt gevonden , den voet te volgen der vastgeftelde Regeeringen. Zij wisten, dat de grondüag te vaster was, indien dezelve het ontzagwekkend voorkomen der eerwaarde Oudheid hadt. Volgens dit beginzel hebben de Opftellevsder Unie van Utrecht zich gedraagen. De vrugtlooze poogingen van "t Huis van Oojrenrijk hadden hun overtuigd van de onmogelijkheid, om in één Lichaam te veréénigen Gewesten, die van elkander onafhanglijk en ieder naijverig waren , om zijne Wetten, Vrijdommen, bijzondere Gewoonten en afgezonderde Vergaderingen te houden. De Ooftenrlkfche Vorften geloofden, dat het gemaklijkst nrddel , om alle die Staaten tot één Lichaam temaaken, beftondt in ze dikmaals op één en denzelfden tijd en plaats te doen vergaderen, en raadpleegen over zaaken,waar in de Gewesten een algemeen belang fcheenen te hebben. Dwingelanden zijn agterdogtig. Philips oe II. begon zich welhaast te verbeelden , dat dergelijke Vergaderingen gevaarlijk konden worden voor zijn Graaflijk Oppergezag. Uaar dus het middel ergerfcheen dan de kwaal, werden de Algemeeue Vergaderingen niet beroepen , dan in dringende gevallen. Men was gewoon, op dezelven voorftellen te doen , betreklijk tot het algemeen belang ; en t.ffens aan de Afgevaardigden van elk Gewest een bijzonder voorftel, hun tijd geevende , om \ zelve , t'huis gekoR 5 men,

Mauwt*»

Oorfprongvan de magt der Algemee' ne Staaten.

Sluiten