Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a82

GESCHIEDENIS

Maurits.

bijzondere Eerigtfchriften opgefteld , om de magt hunner Afgevaardigden nauwer te beperken entebepaalen (*). De Vergadering deezer Afgevaar¬

digden moet uit tweeërlei gezigtspunten befchouwd

worden. Voor eerst , met betrekking tot al het

geen, 't welk door de Bondgenooten gemeen is gemaakt , en zij op last der Algemeene Staaten volvoert. Ten tweeden , met betrekking tot de

bijzondere Gewesten. In het eerfte geval vertoont de Vergadering der Algemeene Staaten , de Oppermogenheid van den geheelen Staat, op dezelfde wijze , als de Afgevaardigden eens Gewesis ter Dagvaart de Oppermogenheid van datGewest verbeelden. Doch , in het andere geval, of ten opzlgte van de Staaten der bijzondere Gewesten, is dezelve zo min Oppermagtig als een Gezant van dit Gemeenebest

Op-

,. Algemeene Staaten geen Regenten der Steden, dieAfge„ vaardigden na de Staaten van hun Landfchap zenden?

Deeze Regenten zijn (met de Edelen zou hij'er mogen „ bijvoegen) de Algemeene Staaten. Doch , dewijl zij, „ alle vergaderende, een verbaazend getal zouden uitmaa„ ken, heeft men goedgevonden, om het afdoen der raaken gemak en vaardigheid bijtezetten, dat elk Gewest „ Gelastigden na 's Gravenhaage zou zenden , die eene altoosduurende Vergadering vormen , de Algemeene „ Staaten geheeten , waar in veelen zich verkeerd verbeelden , dat de Oppermogenheid berust." Chesterfield Letters IV. p. 285. £») P. Paulus Verkl. der Unie ,III.D,bI.8<S 131.

Sluiten