Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. £97

Ik heb, hier boven, opgemerkt, dat de gevoelens, over de beginzels van het Bondgenoodfchaplijk Gemeenebest, niet éénpaarig zijn: dit betreft geenekleinigheden , maar Bukken van aanbelang. De Unie van Utrecht was, onbetwistbaar, in den tijd haarer oprigting , de fchoonBe Staatsgefleltenis , door menschlijke wijsheid te beraamen. Maar, gevormd, terwijl onrust en oproer nog woelden, voorzag men zo duidelijk , dat ze, voor het toekomende , ongenoegzaam zou weezen, dat men den Leden het regt vergunde tot verbeteringen en bijvoegingen , naar eisch van zaaken : de Staaten van Utrecht fielden zelfs, in den jaare MDLXXXIII , een Berigtfchrift op, om ten regel te flrekken aan Perfoonen, gelast, om veranderingen in , en bijvoegingen tot de Unie

te maaken (*'). . De veranderingen , door de

verwisfeling der omftandigheden daar in gekomen, als mede het jaloers oog, waar mede de onderfcheide Landfehappen waaken op het bewaaren hunner Oppermogenheid en Onafhanglijkheid , verminderen het ontzag, aan dat ftaatlijk ontwerp verfchuldigd, maar teffens ook die wenschlijke éénsgezindheid, welke aangekweekt behoorde te [worden, als wezenlijk noodig tot de veiligheid en 't geluk van 't Gemeenebest.

Foor eerst. Betwist men den Algemeenen Staaten het regt, om kennis te neemen van misdaaden, begaan door

Per-

• P. Pauxps Ferkl. der Unie , III. D. bl 180 eua.

» e» 3«5-

T5

Mauw*.

Betwiste Stukkenin het BondgenootfchaplijkGemeenebest.

Sluiten