Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

330 GESCHIEDENIS

„ Dan het doen gebooren worden deezet gelukkige „ gebeurtenisfe hangt alleen af van de Gewesten, „ nog aan den Koning onderworpen. Zij hebben, ten dien einde, den ouden moed te hervatten,het „ vernederend juk aftefchudden, en, als Vrijen met j, Vrijen, met de Veréénigde Gewesten te handelen. ,, Zij zullen Broeders vinden, en in de VorBen, „ onze Bondgenooten , die zij thans vreezen 4 ,, Vrienden en Befchermers. 't Geen wij in Frank' ,, rijk zien, toont, dat het verfchil vanGodsdienst„ belijdenibfe geen hinderpaal onzer veréénigingebe„ hoort te weezen. Wij fchrijven anderen niet voor5 „ w?t zij moeten gelooven; dit laaten wij Gode en „ elk Gewest over. De nabuurfchap , degehjkvor„ migheid van Regeering, van zeden en van bloed „ roepen ons tot die gelukkige verééniging; de wijde ,, afgelegenheid , het verfchil van zeden en gevoe„ lens, de Brijdige aart der twee Volken, en deon„ heilen, welken wij allen hebben moeten lijden, „ verpligten ons, om, voor altoos, den Vrede met „ Spanje te breeken. Zou men zich kunnen vertrou„ v.Ten aan een Vorst, dien men afgezwooren heeft? ,, Zou eenige verbintenis, hoe genaamd , met hem „ aantegaan, geene nieuwe onderwerping influiten? „ VorBenhaat Berft niet. Hij pooge met geene voorwendzels van Vrede hem te verkloeken , die in ,, den Oorlog niet voor hem week. Welk een geloof „ kan men liaan aan *t woord van een Vorst , ge„ woón met het regt der Volken te fpeelen , en die „ Schelmen omkoopt, om zich van ^zijne Vijanden

Sluiten