Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

332 GESCHIEDENIS

„ meenfchap met de Zee geeven, en den weg ope„ nen tot alle Volken der aarde , befiaan zij, en „ hebben voorfpoed door hunne Visfeherijeu en „ Handwerken: de Handel ftort de fcbattenderVol„ ken in hunnen fchoot uit, en vreemden worden genoodigd, zich bij hun nedertezetten , aangelokt ,, door Burger- en Godsdienstvrijheid. Wij hebben „ geene, dan verwoeste , Steden, Landen zonder „ waarde, onbevaare Rivieren en gefloote Havens. „ De middelen onzer inkomsten verminderen van „ dag tot dag , terwijl de last der bezwaaren ver„ meerdert, en de prijs der leevensnoodwendighe„ den klimt. Dewijl wij dus buiten Baat zijn , om „ te oorlogen, valt 'er geen twijfel, of wij moeten „ Vrede maaken." ——. Anderen voegden 'erdeeze bedenking bij: „ datjde Veréénigde Gewesten , des ,, Krijgs moede, veelligtbefluitenkonden lothetver„ kiezen van eenen uitheemfchen of inlandfchen „ Vorst: in welk geval zij geenen, dan eenfchand„ lijken en nadeeligen, Vrede zouden konnen krij„ gen; terwijl zij thans hoope hadden van een eer,, lijken en voordeeligen." Nog anderen hiel¬

den het treffen van een Beftand het raadzaamst , en onderschraagden hun gevoelen met deeze redenen: „ Het aangaan van een BeBand is het beste middel, „ om de Wederfpannigen te bedwingen : hun kragt „ is de ééndragt, en deeze déndragt word gevoed ,, door vreeze. Zo ras zij geen Vijand meer te dug„ ten hebben, zal hunne RegeeringsgeBeltenisfe vsn „ zelve in duigen fpatten , door de jalouzyen en

„ ver.

Sluiten