Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 35*

van Solms de overgaave van Hulst niet vergeeven , en ontzeiden hem het bevel over hunne Regimenten. Dan de Veréénigde Staaten , bij welken hij zijn gedrag verdeedigde, oordeelden 'er gunstiger over, en fchonken hem bevel over een ander Regiment. De Graaf betuigde, dat hij, dertien jaaren Veréénigde Gewesten gediend hebbende , zulk een zugt voor dezelve voedde , dat hij, om perfoonlijke beledigingen , hem aangedaan, den dienst niet wilde verlaaten (*).

Eenige kleine overwinningen , door de Franfchen oehaald, ftrekten tot troost en bemoediging der Bondgenooten, doch niets kon meer dienen, om den moed optewekken, dan het wel gelukken eens Zeetochts, met Engeland tegen Spanje ondernomen. Zints de verftrooijing der Spaanfche Onverwinnelijke Vloot, hadden de Engelfchen , weetende , dat de Zeemagt der Spanjaarden geknakt was , en, vlammende op buit, niet nagelaaten, hunne Bezittingen in Europa en America te ontrusten. Philips brandde van wraakzugt; doch de Oorlogskosten in de Nederlanden en in Frankrijk verwonden bijkans alle zijne fchatten. Eindelijk fcheen de opftand der Catholijken in Ierland, en iiet bemagtigen van Calais , een gunstiger vooruitzigt te openen tot het volvoeren zijner oogmerken, en hij wendde alles aan , om eene nieuwe Vloot uitterusten, waar mede hij een wisfen fiag dagt te doen. Elizabeth , liet onweer, 't welk haar dreigde, willende afwenden , deedt eene Vloot

ge-

(*) Grotii, Hift. p. 253.

C a

Mauritï.

Gelukkige onderneemingder Engelfchenen Hollanderentegen Spanje: het inneemenvan Cadix.

Sluiten