Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, 355

onder voorwendzel, dat de laading den Vijand toekwam. De Bondgenooten hadden dus geen voordeel van deezen tocht, dan alleen, dat zijhunnen Vijand in de uiterfte verlegenheid bragteu. Philips verloor het grootBe gedeelte der inkomften , welken hij tot den volgenden Veldtocht befiemd hadt, twaalfhonderd Bukken jKanon, en het beste van zijne Zeemagt (*).

Alle deeze fchaadens , gevoegd bij de magtige geldfommen, in Frankrijk en in de Nederlanden verlooren , en nooit in Spanje wederkeerende, hadden 's Konings Schatkist tot den bodem geledigd. Hij was veel fchuldig aan vreemde Bankiers, die hij, teroorzaakevan voorgaande kwaade trouwe, en den verwarden ftaat zijner Geldmiddelen , hooge renten moest betaalen. In dit uiterfte beklaagde hij zich zeerover het woekergeld, 'tgeeuzijneSchuldeifcheren van hem vorderden, en hem belette, zijne loflij. ke ontwerpen , ten voordeele van den Catkoüjken Godsdienst, te volvoeren. Hij oordeelde deswegens, in alle billijkheid, de Tollen en andere PvijksinkomBen, die meest allen verpand waren voor 'sKonings fchulden , weder aan zich te trekken. Hij verminderde de hoofdfom zo veel als hij dagt, dat zij boven eene redelijke rente getrokken hadden. Deeze fchandelijke verbreeking der goede trouwe benam

hem

(*) Bor, XXXIII. B. bl. 15. 23. 25. 54. 56. Groth Hifi. p. 256". 258. Verhaal in de Refol. Holl. 159Ö. bl. 346. Hume's Hifi. Tom.V. p. 395-397. Ferrera Hifi. Gen. cTEfp, Ana. 1596.

C4

Maurits,

Uiterfte verlegenheid des Konings van

Spanje.

Sluiten