Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36»

GESCHIEDENIS

Maurits.

j

( I J 1 J < t

1

( I c I

„ pande Steden, niet te rug ontboodt, dan twet maand.n, naa het fluiten van dit Verdrag, ten „ zelfden tijde den Staaten de gemelde Steden weder in handen (feilende. — Of, zo zij dezelven, geduurende den Oorlog, in bewaaring wilde hou„ den, zou zulks, zonder benadeeling van het regt „ der Staaten , en niet dan volgens het Verdrag van „ MDLXXXV, mogen gefchieden" Voorts booden zij aan, de verzogte jaarlijkl'c'ie erkentenis te zullen doen, en de vastgefteide ("ommen, in de beide gefielde gevallen, optebrergen, onder voorwaarde, „ dat „ alle deeze betaalingen nier zouden gefchieden,dan „ tegen eigen handtekening der Koninginne elk jaar." Een beding, zeker daar op gegrond, dat de Siaaten liet van zins wanen , zich omtrent de Opvolgers der koninginne te verbinden.

Met dit antwoord vertrok Bodley na Engeland, :n werd gevolgd van een Gezantfcii3p , dat tot omrent het einde des jaars daar bleef, zonder veel uite voeren. De Koningin oordeelde, dat de aangelooden twintigduizend ronden Sterlings, 's jaarijks, het ond.rhoud der lx zettingen in den Briele n te Vlhfmgen niet konden goedmaaker. De Staaen verlangden , dat zij deeze Steden ontruimde , en ;ich dus van dit onderhoud ontlloeg. Dan dit was Llizabetiis oogmerk niet: en hierom drongen zij p het voldoen van alle de punten des Verdrags van /1DLXXXV. De Koningin vondt het vreemd , dat e Staaten het betaalen van de fchuld uitftelden tot et fluiten van een Vrede, dat zij, zo lang het hun

be.

Sluiten