Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 379

s, tot de fchelmerij der Spanjaarden hem van het ,, leeven beroofde. Toen hadden zij Maurits tot „ ditns Opvolger in de Regeeringe verklaard , die, „ thans onderfteund door het Bondgenootfchap met s, magtige Koningen, de Grenzen door de wapenen uitbreidde (*)."

Ten einde de Spanjaarden nog gchaater te maaken , deedt men de maare van een fchriklijk betoon hunner Onverdraagzaamheid en moorddaadige Vervolgzugt 3 in 't (tuk van den Godsdienst , zo wijd mogelijk 3 klinktn. Eene Dienstmaagd , Anneke van den Hove geheeten , te Brusfel gevangen gezet, om de belijdenis van de Hervormde of Doopsgezinde Leere , weigerde ftandvastig tot den fchoot der Roomfche Kerke wedertekeeren. De CardinaalAardshertog wilde, dat men ze naar den inhoud der Plakaaten zou behandelen. Zij werd veroordeeld, om, leevende, begraaven te worden ; in het denkbeeld 3 dat zij, door de fchriklijkheid der ftraffe bewoogen , op de ftrafplaats zou te rugge keeren; doch 3 wanneer zij in de aarde zo verre bedolven was , dat ze niets meer dan het hoofd vrij hadt, weigerde zij (traf ontheffing te ontvangen , als zij tegen haar geweeten moest handelen. Eene groote menigte volks was 'er zamengevloeid , om een fchouvvfpel , reeds zo ongewoon 3 te zien : doch, wanneer de Beul zijn werk volvoerde , en de ongeluk-

(») Grotii Hifi. p. 283.2.14. Bor, XXXIV. B. b!. jy. Refol. Holl. 1597. bl. 502. 521. 524.

Maurits.

Anneke van den Hove, om den Godsdienst,gedood.

Sluiten