Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Se GESCHIEDENIS

Maurits.

Een Afgezantvan Poolen in Holland, ora den zoen met Philips te bewerken.

lukkige geheel met aarde bedekte , vervulde het jam* merend geluid, 't welk zich van onder den grond liet hooren, allen met de uiterfte verbaasdheid en kilften fchrik. Dit droevig tooneel verwekte zo veele ontItekenisfe, dat men geen meer voorbeelden van der« gelijke ftraf - oefeningen den volke durfde vertoonen, en was zij de laatfte, die in de Spaanjche Nederlanden , ter oorzaake van den Godsdienst, de doodflraffe leedt (*).

Zeer veel nadeels aan de zaak der Spanjaarden deedt deeze ltraf- oefening , dewijl Philips de II. thans allereerst noodig hadt, de ongunstige denkbeelden , van hem opgevat , uit de gemoederen te verbannen: w.int, wanhoopende, door geweld van wapenen, zijn oogmeik te bereiken, zogt hij 'ertoe te komen door Onlerhandelingen. Eer de Deenfche Afgezanten , van welken wij hier boven gefproken hebben, in Holland kwamen, hadt hij den Koning van Poolen overgehaald, om der waards een Gezant te fchikken. Deeze deedt eene aanfpraak in zeer cierlijk Latijn; doch op een toon , veeleer gefchikt om de geesten te verbitteren, dan te verzagten. Hij weidde breed uit over de pügten des Volks jegens hunnen Vorst, over de gedugte magt van het Huis van Oostenrijk, en het onvermijdelijk verderf, 'twelk de Feréénigde Gewesten over 't hoofd hing. Zijns oordeels , ftondt denzelven geen anderen weg ter

uit-

(*) Grotii Hifi- p. 285. Meteuen, XIX- 13, f. 357-.

Sluiten