Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

jsSS GESCHIEDENIS

Maurits.

De Koningenvan

Spanje en Vrank rijk neigen tot eenen bij sonderen Vrede.

C) Bor, XXXIII. B. bl. 58. QO GrjTii Hifi, p. 300-

en Friesland te zamen tweehonderdduizend Guldens opbragten (*_).-

De Algemeene Staaten, de rust l innen's Lands, in een en ander opzigt, herlteld hebbende, fchikten zich, om den loop hunner overwinningen voorttezetten , wanneer één hunner Bondgenooten hun fh adt te begveven. Zij hadden te meer gronds, om van hunne wapenen eenen gewenschten uitflag te wagten , dewijl de zaaken der Spanjaarden nooit flcgter gedaan hadden. Hunne Geldmiddelen waren ten einde: de onbetaalde Krijgskncgten floegen aan 't muiten: dit befmettend euvel, eerst in Gelder ontdaan , testte , vervolgens , l'/agtendonk , Galak, Kamer ijk, Artois , la Chapelle, Chatelet, Dourlans, Sluis en Sas van Gend aan : te Venlo hadt men den Cardinaal-Aardshertog , met zijn gevolg, buitengellooten (f). Deeze rampen , gevoegd bij veele andereredenen, fnuikten de Staatzugt van Philips, eenen Oorlog, die zijn Rijkdiadt uitgeput, moede.—Onder den last der jaaren, en van lichaams ongemakken gebukt, vreesde hij, zijnen éénigen Zoon, nog een Kind , bij de beklimming van den Spaanfchen Throon , in een gevaarlijken en hangen Oorlog ingewikkeld te laaten met een Koning, in 'tbesï jijns leevens , -vol moeds , en in de fchool der erparenisfe onderweezen. Vrede met Frankrijk was • (\ •• ••''•>• • *'! zijn

Sluiten