Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Vertillende gevoel -ns in Engelandover Jen Vrede.

394 GESCHIEDENIS

In den Rand der Koninginne waren de gevoelens verdeeld. De jonge Graaf' van Ess;:x, door eerzugt en heeten tocht na krijgsroem gedreven , ftemde voor den Oorlog. Thomas Bltrgley , een tachtigjaarige Grijsaard, Rijks - Thefcurier , wiens bezuinigende aart wonder met den gierigen dei Koninginne ftrookte, drong fterk op den Vrede. De beide Partijen drongen haar gevoelen aan sin de Raadsvergaderingen en in openbaare Gefchrifteh- ■ De Voor-

ftanders van den Oorlog beweerden , dat de Feréénigde Nederlanden de natuurlijke Bondgenooten waren van Engeland, en dat Philips te zeer verbitterd was, om eenen opregten Vrede te fluiten , en niets, dan het drievoudig Verbond alleen , zogt te verbreekcn, om met al zijne rüagt Engeland op 't li|F te vallen : 't was derhalven eene zaak van het uiterfte aanbelang , de hand tc leenen tot het ontmagtigen van die groote en gedugte Monarchy: want, indic i alle de Nederlanden met Spanje één lichaam uitmaakten, zouden zij voortaan onverzoenlijke Vijanden van Engeland weezen: en zij waren zeer gelegen , om gereerie , en misfehien gelukkende , in" vallen te doen. Zij gaven hoog op van de voordeelige ligging des Engelfchen Rijks, en de meerderheid ter zee, welke zij thans op den Spanjaard hadden, en herinnerden de voordeelige Vloottochten der Engelfchen , en derzelver voorregt in Krijgsverrigiiugan, die fchielijke zeetoemstingen noodig hadden, 's Volks greetighcid na buit wekten zij op door eene fchildctij van de Spaanfche Volkplantingen in America t

Sluiten