Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

„3 GESCHIEDENIS

vergeeten moest, in Holland gebooren te zijn , en

dat Willem de I. zijn Vader geweest was.

Hendrik de IV, wel verre van de Afgezanten der Staaten aan eenige vernederende pligtpJeegingen, de waardigheid van een onafhanglijk Volk onteerende, te onderwerpen , ontving hun met alle de uiterfte heusheid. Oldenbarneveld voerde het woord, en deedt voor den Koning , in tegenwoordigheid der Engelfche Afgezanten , een Vertoog, vol edele gevoelens , mtftêekehde in beknoptheid en klem van redenen. Hij toonde , hoe een afzonderlijke Vréde met Spanje (treedt met het onlangs gefloten Verbond: hoe gevaarlijk het voor hem was, een Vrede aantegaan met een Vorst, dien elk moest wantrouwen. Hij beloofde , uit naame der Staaten , bijftand in 1 Manfchap, Schepen en Geld, indien hij den Oorlog wilde doorzetten. Verklaarende , dat de eer , om den Spaanfchen trots te vernederen, voor hein bewaard fcheen; hem uitnooJigende , om deeze gelegenheid waarteneemen tot het ftraffên van Philips , en om eene fchriklijke les te geeven aan alle Vorften , die het immer beltonden, het geluk hunner Onderzaaten en de rust van andere Staaten te ftooren.

Koning Hendrik, antwoordde, met zijne aangèboorene openhartigheid , dat men zijn oorlogsmoed niet kon verdenken, en dat hij den Vrede alleen begeerde als het eenig middel, om de wonden zijns Koningrijks te geneezen. Een groot gedeelte zijns Volks j was gefneuvejd in eenen veeljaarigen Burgerkrijg : eene ment&te zijner Onderdaanen zwierven ongelukkig

Sluiten