Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4H GESCHIEDENIS

$5aürits.

Charafter van Philips drw

voeligheid , en onderwerping aan Gods wil; zich verbeeldende, dat de Hemel, zijne Ziel reinigende door deeze zwaare proeve, hem boete liet doen voor de ftraffen, welken hij in een ander keven zou hebben moeten lijden. Men wil, dat hij tegen zij* nen Eiegtvader zou gezegd hebben : ,, Daar ik gea, reed ben, om alles te doen , wat gij mij kunt bes, velen tot mijne zaligheid, zal alles , wat ik door ,, uw verzuim vergeeten heb , voor uwe rekening ,, komen." Hij liet zijn Zoon en Dogter tot zich naderen , hieldt hun de ijdelheid der menschlijke grootheid voor oogen, prees hun kragtig aan, dat zij hunne Onderdaanen de aangenaamheden des Vredes moeften doen fmaaken, hunne Voorregten handhaaven, en den Roomsch- Catholijken Godsdienst onverbreeklijk aankleeven. Eindelijk liet hij zich toereiken het Kruis, 't welk zijn Vader, dervende, in de hand gehouden hadt, en ftierf, de Kerkgeregt en ontvangen hebbende , in het tweeënzeventigfte jaar zijns ouderdoms , en het drieënveertigfte zijner regeeringe (*).

Zijn fterven wijst uit, dat men, wel verre van de gehegtheid van Philips aan zijnen Godsdienst te kunnen verdenken , de verfchrikkingen , welke dezelve hem inboezemde, oorzaak waren van den ongehoorden moed in een ftervenden Snoodaart , en ook ééne der voornaamfte drijfveeren van de groote

ont-

(*) Meteren, XX. B. f. 390. Bor, XXXV, B. bh 39. Memoir. de la Housf, Tomi I.

Sluiten