Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422

GESCHIEDENIS

de waarde der Geldfpecien de helft, en alles onder» ging, naar evenredigheid, dezelfde vermindering (*)„ 't Is, overzuiks , niet te bevreemden , dat PmLirs met de grootfte inkomften, welken een Vorst van zijn tijd bezat, tot de fchandehjke engte gebragt wierd, van zijne Schuldeifchers niet te kunnen voldoen, en zijne ontwerpen zag mislukken, doormangel aan Geld. Genoodzaakt, om de toevlugt te neemen tot den gevaarlijken weg van beleeningen, deedt de grootheid der Rijksfchulden de openbaare inkomlten in een verkeerd kanaal loopen, bragt eene vermeerdering van lasten en bezwaaren voort, en maakte de middelen van beftaan moeilijk : dit gaf een doodltjke neep aan de nijverheid , en trof den geest van 't voornaamfte gedeelte der Inwoonderen met mismoedigheid. Philips , wel verre van deeze fchulden aftedoen, door zijn Rijk Vrede tefcher:ken, vermeerderde ze alle jaaren door aanhoudende Oorlogen. Bij de oude fchuldtn kwam, het laatfte jaar zijns leevens , nog eene nieuwe fomme van zeven rnillioenen en tweehonderdduizend Dukaaten , tegen de rente van tien ten honderd 's jaarlijks (t). —'Naa dit heilloos tijdperk, verviel Spanje meer en meer onder Philips den III, een zwak Vorst, die al de Eerzugt hadt van zijnen Vader, en geene van diens

Staat-

(*) Young Aritmethique Politiq. Tom. I. p. 192 - 196. Oudermuller Rech. fur le Commerce , Tom. I. p. 131» ij6. 137.

(|) Meterin, XIX- B. f. 39S1

Maurits.

Sluiten