Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43© GESCHIEDENIS

Maurits.

Tweede Tocht na OoitIndienonder van Nes

(*) Houtman Reize na de Oost-Indien, 't Leeven van Houtman in de Leevensbefchr. van voornaame Mannen in Vrouwen, III. D.

zwervende Roovers en Zeefchuimers , die niet als Kooplieden, maar als Verfpieders , deeze Gewesten bezogten, met oogmerk, om ze te verwoest nenuitteplunderen. De Indiaanen floegen geloof aan deeze lastertaal. De Hollanders werden , op 't onverwagtst, aangetast, en moeiten eenige gevegten uitftaan, waar bij veelen het leeven verlooren. Aan verfcheide andere Oorden geland , bejegenden hun foortge'ijke tegenheden. Het vijandlijk ttaal en ziekten fleepten zo veelen van de manfchap weg , dat men , uit gebrek aan Matroozen , het ilegt'te der Schepen verbrandde. Van een getal van tweehonderd negenenveertig koppen , was het Scheepsvolk op negenentachtig verminderd; en dus waren de drie overgebleevenen flegt genoeg bemand tot eene zo lange en gevaarlijke terugreize. Twee jaaren en vier maanden op deezen Tocht geweest zijnde, kwamen de drie Schepen behouden t huis , zonder den Reederen aanmerkelijke voordeden toetebrengen (*).

Doch de Koopwaaren , welken zij medebragten, deedt de winzugt dermaate ontbranden , dat men befloot tot een tweeden Tocht , van welken men zich , door de kundigheden , in den eerften opge' daan, meer voordeels beloofde. De Onderneemers veréénigden zich met een ander Genootfchap , desgelijks uit Amfterdamfche Kooplieden beftaande. Zij

rust-

Sluiten