Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 431

rustten acht Schepen uit , gelijk die van den voorgaanden Tocht, door 's Lands Staaten van Gefchut voorzien ; deeze daken, onder 't beleid van Jacob Corneliszoon van Nek , den eerden van Bloeimaand des jaars MDXCVIII , in zee. Deeze reis Haagde beter. Naa flegts vijftien maanden verloops, kwamen vier Schepen in 't Vaderland te rug, belaaden met vierhonderd last Peper, honderd last Nagelen , behalven andere Koopmanfchappen , op Bantam gelaaden: ook voerden zij Gefchenken des Konings van Bantam voor Prins Maurits over. De vier andere Schepen (levenden na de Molukfche Eilanden , bezogten Amboïna , Ternate en Banda, maakten Verdragen van Koophandel met de Vorften des Lands, en. kwamen, rijk beladen, in 'tjaar MDC , te rug (*),

Voordeel zette den ijver vleugelen bij. Van Nek werd , nog in Zomermaand des zelfden jaars , met zes Schepen uitgezonden. Hij vondt den Koning van Ternate misnoegd op de Portugeezen : tustchen deezen en de Hollanders viel een Sclieepsftrijd voor. Te Patane deedt hij een voordeeligen inkoop van Peper, en liet 'er, met verlof der Koninginne, eene Logie opflaan (f).

't Wel (hagen deezer Reizen wekte den naijver.

Ten

(*) Oost-ludi/clie Voyage, I. D, A. v. Nek Scheepsv. op Ooit -Indien.

(t) Tweede Scheepvaart van v. Nek, agter O. v. Noorts Reize.

H 2

Maurits.

Derde

Tocht dervvanrds onder van Kek.

Sluiten