Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 439

te b'efnoeijen. De Engeljchen , aangezet door de voordeden, welken zij van deezen Handel trokken, 'zétten dien met al! enij ver voort: zij maakten Genootfchappen: deezen bezorgden , dat 'er in Engeland gewerkte Stoffe in voorraad was ; anderen , onder den naam van Avanturiet s bekend, dreeven den handel 'der Engelfche Lakenen in die Steden van Duitschlan 13 welke, eertijds, het regt , om ze te maaken, alleen bezeten hadden. Zij bragten zwaare klagtén m tegen de Engelfchen, én zogten, zints lang, alle andere Volken tegen hun optehitzen. DeheeiTchappij, welke de Engelfchen ter zee zichaanmaatigden, de dwinglahdij, welke zij pleegden , door het wegneemen van alle'Schepen, die na Spaanfche Havens voeren , flrekten , om den haat te wetten , en de wraaklust aanteffooken. Op den Rijksdag , verzogten de Hanze - Steden heiTtel der Voorregten in Engeland, hun, zo zij beweerden , door veertien Koningen bezwooren. De Koning van Spanje nam, in fchijn , de verdeediging der Hanze - Steden op zich , hoopende deezen aan hem te verpligten, en dus den Handel, dien zij op de Feréénigde Gewesten dreeven, tot zich te trekken. Wat ook Elizabeth in'bragt, wegens het misbruiken der Voorregten , het 'vervallenen der Waaren, en het invoeren van alleenkoop, alle die Engelfche "Kooplieden kreegen last, het Duitfche Rijk , binnen zekeren bepaalden tijd, te ruimen. Op hunne terugreize door dc Feréénigde Gewesten, werden zij van verfcheide Steden , door de vertooning van de beftwaarhe gelegenheid tot den

Han-

Maurits.

Sluiten