Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

GESCHIEDENIS

Maurits.

ken; terwijl zij, door den overvloed van Geld, altijd hunnen Bodem voor hunr>e eigene rekening konden en deeden belaaden , indien hun oogmerk mislukte. De Schepen waren in alles gefchikt, om groote lasten te draagen, vlot te gaan , en met weinige manfchap beftuurd te kunnen worden (*).

De aandagt, welke de Geleerden toen op de Zeevaart floegen, wijst uit, welk een belang men daar in ftelde. Simon Steven, Wiskunstenaar,in dienst van Prins Maurits , gaf een Werkje in 't licht, ten dienste der Zeevaarenden en Lootzen, 't welk de jonge de Groot, in den jaare MDXCIX , in 't La. tijn vertaalde , en aan het Gemeenebest van Venetië opdroeg. In 't volgend jaar, befchonk deeze veel beloovende Jongeling de Wereld met zijne Aratea, of de Gedichten van den Griekfchen Dichter Aratus : zijne Aanmerkingen , de Natuur en Starrekunde betreffende, weezen uit, dat hij een zo groot Wijs. geer en Starrekundige was , als kenner der Taaien en Oudheden (f). Willebrord Sneix , Zoon eens Hoogleeraars te Leyclen, en zelve naderhand in dien post gelteld , fchreef over de Zeevaartkunde (§). Ongetwijfeld is der Stuurmanskunst en de Scheepsbouw op 't nauwlte aan de Starre- en Wiskunst vermaagfchapt, én het kan niet gelochend worden , of

be-

(*) A. Rogge over Hollands Koophandel. Ferh. der Holl. Maatfchappye, XVI. D. bl. 190. (t) Bueigny Vie de Gt otius. (§) Valere Andrc Biblioth. Belg. p. 813- 815.

Sluiten