Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 46$

zijne Staaten zeer gemaklijk zuiverde van een flegten hoop Volks , 't welk, geen ander beftaan dan den Krijg hebbende , zeer ligt gevaarlijke gistingen in hun Vaderland kon verwekken. Uit de geheime onderhandelingen van deezen Vorst met de Verèénigdi Nederlanden, reeds vermeld, kunnen wij opmaaken, dat de waare rede zijns gedrags daar in gezogt moet worden, dat hij niet opregt met de Spanjaarden bevredigd was. Da Franfehen droegen hun een diepgewortelden haat toe , en hadden alleen Vrede gemaakt, om hunne kragten te herftellen, en eens wisfe wraak te neemen. Men zou dit dubbelhartig gedrag van Koning Hendrik kunnen verfchoonen, mei in 't midden te brengen, dat de Spanjaarden niet beter ter goeder trouwe gehandeld hadden , en, onder den dekmantel eeniger voorbehoedzelen, in 't Verdrag van Vervins legreepen, zich voorbelden , bij eene gunstige gelegenheid , hun Stelzel, van het opregten eener Algemeene Monarchy , te voltooijen. Maar deeze verfchooning zal niets beduiden, dewijl een kwaad voorbeeld niemand regt geeft; en een Vorst geene andereZedekunde behoort te hebben dan een Mensch: en, behalven dit alles, dat list het behulp is der zwakken , en doorgaans ten nadeele van denin'twerkltellerderkunftenaarijen uitloopt.

De Verée'nigde Staaten , door Franfche Hulpben- j den verfterkt, oordeelden dus hunne magt aan die J des Vijands gelijk , hunne Ruiterij beter , hun ge- ] heel Leger afgerigter, hunne Legerhoofden ervaarK 3 ner,

Maurit»,

)a Span\ aarden 'erdree■ea.

Sluiten