Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 477

sekeren voet, zijnen Onderdaanen den Handel op Spanje -te verbieden was hem niet genoeg : hij ondersteunde hun daarenboven met vijfmaal honderdduizend Guldens: eenefomme, in dentoenmaaligen Coeltand zeer noodig . daar zij groote en kostbaare toerustingen tot den aanftaanden Veldtocht ■ moeiten maaken.

De Aardshertog Albertus, en de Infante Izabella, zijne Egtgenoote, uit Spanje herwaard geko- ' men , en in de Oostenrijkfche Nederlanden ingehuldigd , maakten zich gereed , om den Oorlog met kragt doortezetten. De Winter was zeer ftreng ge- ' Weest: de Rivieren en Binnenwateren , met ijs bevloerd , fcheenen eene gunstige' gelegenheid tot het verrasfen van eenige PJaatzen aantebieden: de beide Partijen befloten, 'er zich van te bedienen. Lodewijk van Nasfau hadt het geluk , om Wagtendonk „ bij verrasüng, inteneemen (t). Der Konlngfchen toeleg op Venlo mislukte. Het bemagtigen van Wag~ tendonk merkte men aan als een gunstig voorteken van 't geluk der Bondgenooten in den aanllaanden Veldtocht, doch een voorval , min gewigtig, maar veel zonderlinger , fcheen den kans ten voordeele der Konlngfchen te keeren. BiiEAuré , een jong Edelman uit Normandye, Öralte eener Ruiterbende, in Staaten dienst, hadt één zijner Luitenanten met twintig Ruiters gevangen, toen hij om losgeld ver-

zogta

(*) Rcfol. Holl. 1599. bl. 236". 459.

(f) Bor,XXXVI.B.bl.58.

IV. Deel. 2.St. L

Maurits,

Zeldzaam jevegt :usfchen win'ig

ïran/che :n twin:ig Oflj'enrijkrche kuilers.

ió~co.

Sluiten