Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paurits,

Wrugtloo ze voornamen vtl Vrede, Voor 's Vijands Neder ■ landen gedaan.

^8 GESCHIEDENIS

Regeeringe voor zichzelven \ en wilden den Impost op het Hoornvee en de Landeryen doordrijven : dié van Oostergo en Westergo konden hier toe niet verftaan. Hec geheele Gewest verdeelde zich in twee Partijen. Een gedeelte der Staaten vergaderde te Leeuwaarden , en een ander te Francker. Deeze tchéttring veroorzaakte eene groote ongeregeldheid in de Geldmiddelen en in de Regeering. Graaf Willem bediende zich eerst van 't gezag des Hols van Friesland, om deezen twist te befflsfèrï i en de genen, die zich afgezonderd hadden , te onderwerpen; doch, dit niet baatende , nam hij de toevlugt tot de Krijgsmagt , en voerde de Benden van Groningen derwaards , zich niet ftoorende aan de opfpraak, dat hij , als een andere Leicester , zich meelter van den Lande zogt te maaktn. In 't einde traden de Staaten der andere Gewesten tusfchen beiden, en wisten, door hunne bemiddeling, de hoo:,= 1 jopende gefchillen in der minne bijteleggen , en de voorige rust en ééndragt te herftellen (*).

Deeze binnenlandfche Verdeeldheden beletten het Gemeenebest niet, om zich toeterusten tot het ernstig voortzetten des Oorlogs. Bragt de behaalde Overwinning bij Nieuwpoort den Lande geen daadlijk voordeel toe op dien tijd , dezelve ftrekte om den Staat luider bijtezetten in 't oog der Buitenlanders-, en den moed der Ingezetenen te (lijven. Wanneer de Staaten der nog onderworpen Gewesten nieuwe

voorre) Grotii Hill. p. 38<f. Reyb, XV. B. bl.4i8caz,

Sluiten