Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deü NEDERLANDEN.

öordeelen het best, om , wanneer wij tot den tijd der overgave dier Stad gekomen zijn , dezelven bijééntevoegen , en als uit één oogpunt dit geheele

Krijgsbedrijf te befchouwen. Maurits deedt

vergeeffche poogingen, orn den Aardshertog vair dit beleg aftetrekken , en onderftondt zelfs *t Hertogenbosch te belegeren, waar van hij moest afzien door gebrek aan manfchap (*).

De Lente des jaars MDCII. werd hier ten Lande met werven doorgebragt, en Maurits zag zich, \ eerlang , aan 't hoofd eens Legers van achtiendui- £ zend Voetknegten en vijfduizend Ruiters, en voerde \ 't zelve, het bij Nieuwmegen over de Maas gezet hebbende , door 'c Land van Luik , tot St.Truijen, waar hij 't nederfloeg. Dan de Spanjaarden , die nieuwe verflerfcing van Volk gekregen hadden onder Ambrosio Spinóla , Broeder van Frederiic, betwisten hem den weg na Braband. Dit Heir , te Tienen liggende , ftondt onder 1 opperbevel van Mendoza, in Bloeimaand deezesjaars , tegen alle Gevangenen van deezeti Staat uitgewisfeld. Maurits noodigde vrugtloos den Spanjaard tot een veldflaguit, en trok, hetongeraadenvindende,tusfchen. de vijandlijke Steden door , zich dieper in Braband te begeeven, over de Maas te rug. D,m, om een Veldtoeht, waar toe zo veel fchats befteed was (t),

niet

(*) Van Heurn Befchr, van 's Hertogenbosch\. II. D. bl. 253.

(t) Tot de Krijgskosten van deezen jaare hadt de Raad

van

Maurits.

's Herto-

?enbosch loor

Maurits selegerd.

VTaurits lelegert ïraave , n neemt et in.

i6~02.

Sluiten