Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. dér NEDERLANDEN. 525

fcBikkingen , dat de Krijgstugt en het vertrouwen van betaaling te zullen ontvangen , het overloopen en muiten belette. Hij deedt de voornaamfte Krijgsbouwmeefters uit alle Gewesten in zijne Legerplaats, komen, en het beleg werd met meer kragts dan ooit voortgezet, en nieuwe Buitenwerken vielen hem in handen. Bovenal gelukte het hem, een' Dijk aanteleggen , die het inkomen in de Stad zeer hachlijk maakte : de Vaartuigen konden niet naderen , dan met groot gevaar van in den grond gefchooten te zullen worden. De Spanjaarden kreegen veele Bootsgezellen gevangen , die , naar 't ichrikhjk regt van wedervergelding, gehangen, of ter Galeie verweezen werden. De Schepen , die het waagden, de Havenintevaaren, leeden zo veel, dat de Schippers weigerden hunne Vaartuigen te verhutiren. Di; gaf gelegenheid , dat vier Schippers , te Middelburg, door Vaderlandsliefde gedreeven , zwoeren , Goed en Leeven voor de Vrijheid en het Vaderland te willen opofferen. Anderen vervoegden zich bij hun; binnen weinige dagen hadden zij een welgeregeld Bondgenootfchap , waar in alle Schippers moeiten deel neemen, wilden ze met geen fchandelijk brandmerk van trouwloosheid getekend worden.

Doch alle onderttand, in Oostende gevoerd , kon niet beletten , dat de Vijand groote vorderingen maakte. De Hoogdultfchen, door het vooruitzigtop eene rijke vergelding aangemoedigd , beftormden en bemagtigden een Bolwerk, Zandhil geheeten. Het verlies der Buitenwerken zette de Belegerden aan, IV. Deel. 2, St. O om

Maurits; ■604.

Sluiten