Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

533

GESCHIEDENIS

Maurits.

nings met andere Mogenheden wijzen uit, dat hij dien voortgang met geen onverfchillig oog aanzag. Om deezen Handel, ware het mogelijk, ééhsflap te vernietigen, hadt Philips reeds, in denjaare MDCI, Andreas Hutardo de, Mendoza met eene fterke Vloot na de Indien gezonden, met last, om niet alleen de Hollanders aantetastën3 maar ook dc Indi* jMeMogenheden, die hun begunstigden. Hutardo , eenen Malabaarfchen Zeafchuimer overwonnen hebbende, ftevende na Bantam. Hier dreeven de Hollanders, met verlor der Regeeringe , hunnen meeften Handel. Wolfert üeemanszoon bevondt zich daar met vijf Hollandfche Schepen , die den Spaanfchen Vlootvoogd eenige dagen lang de handen volwerks gaven, en, naa het verlies van twee Schepen, deeden wijken: deeze zette YotxsmAmboina, waar hij alle Plaatzen , die met de Hollanders gehandeld hadden , deerlijk verwoestte, de Specenjboomen uitrooiende. De Hollandfche Vlootvoogd , tc Bantam ontvangen en ingehaald als de Verlosfer des Lands, begaf zich na het Eiland Banda , waar de beite Nootenmuskaaten groeijen. Hier wist hij den haat der Opgezetenen tegen de Porttigeezen dermaate aantedooken, en het voordeel eener Verbinteuisfe met de Hollanderen zo fmaakiijk te maaken , dat hij een Verdrag van zeer veel aangelegenheids trof. Hij beloofde de Eilanders tegen de Porttigeezen te befchermen, mits zij hunne Specerijen aan geene anderen , dan zijne Landgenooten , verkogten. Dit Verdrag mag aangemerkt worden als de grondflag

van

Sluiten