Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 563

veel waarfcbijnlijker, dat de fmert over het niet weigelukken der laatfte poogingen van Maurits, iuhet verwijderen des Vijands, en zijne weigering, om de Krijgs-ontwerpen , hem voorgehouden, te volgen, veelen, die aan het roer der Regeeringe zaten, na den Vrede deedt haaken. Zij hielden het daar voor,dat het in deeze Onderhandeling niet aankwam op de Onaïhanglijkheid van den Staat ; deeze was reeds gevestigd door 't geluk der wapenen, en door de verbintenis met magtige Mogenheden , welken dezelve erkenden: zij moest flegts toegeftemd worden van den é énigen Vijand , die hun dit Voorregt , gewapenderhand , betwistte (*).

Het Rondt, middelerwijle, te dugten, dat de trots op eenig voordeel, door de Overwinnaars behaald, en de getergde wraak der Overwonnenen, gelegenheid zou kunnen geeven tot voorvallen, die de Onderhandeling ftremden. Noodig was, overzulks, een ftilftand van wapenen , geduurende welken de beide Partijen de zaaken rijplijk konden overweegen , en elk zijne belangen inbrengen. Oldenbarneviïld zogt dit fmaaklijk te maaken bij Maurits, en bragt hem behendig onder 't oog , dat de Veréènigde Gewesten in den Koning van Engeland thans niet meer dan een nutloozen Vriend hadden •, dat de Koning van Frankrijk, hun kragtdaadigerbijftandverleenen-

de,

(*) Negotiat. de Jeanmn, Tom. I. p. 124- Tom. II. v. 20.30. 481. Tom. III. p. 143- V Leeven van J. v.

OlDENBARNEVELD, bl. Itf. groth Mijl. p-5»*«

Q4

Maurits.

Oi. DENis ARKEVELD

haak Maurits over tot de Onderhandeling.

Sluiten