Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 587

Engelfche Afgevaardigden, die hun raadden , dezelve te aanvaarden. Maar, om niet te verhaast te werk te gaan, fielden zij het beantwoorden zes weeken uit, om het gevoelen deronderfcheideneGewesten intenêemen, den Haag bepaalende tot de plaats der Onderhandelinge. Men gaf daar aan de voorkeus, zo om dat de Koninglijke Gezanten zich reeds aldaar hadden nedergezet , als om dat dit de plaats was, waar de veelhoofdige Regeering deezer Landen gewoon was te vergaderen. Schoon het in de bijzondere Gewesten wel eenige bedenking baarde,dat men een loozen Vijand in den boezem van den Staat ontving, 't welk aanleiding kon geeven tot het befpieden van 's Lands gefteltenis, het ondertasten en verder misleiden der gemoederen (*).

De Afgevaardigden der bijzondere Gewesten verfcheenen ter Algemeene Staatsvergadering met nieuwen last, en werd befloten, dat men zich onderling behoorde te verbinden , om tot geen Verdrag te komen , dan in welks eerlte punt de Vrijheid van den J Staat erkend werd in zulke bewoordingen, die, naa '. raadpleeging met de Gezanten der Uitheemfche Mo-

genheden, voldoende zouden bevonden worden. (

Geene Voorwaarden in Kerklijke of Burgerlijke zaa- 1 ken aanteneemen , die de Vrijheid konden benadeelen. En, in gevalle de Vijand hier toe niet verftaan kon, de wapenen weder optevatten , en , met be.

hulp

(*) Nrgotiat- de Jeann. Tom. II. p. 19.58. GkotuHIJK £>• 521 -523- Meteren, XXVIII. B. f. 536. 537.

Maurits.

Befluit, am toe ;een Verirag te tornen, lan waar n 's ^ands /rij hei d :laar :rkend rierd.

Sluiten