Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gM GESCHIEDENIS

aantal Landfoldaaten. En, in de Zeetochten , betoonden de Hollanders en Zeeuwen allen geduld, moed, gevaar en doodsveragting, noodig , om vermeefteringen te maaken, en verafgelegene Volkplantingen opterichten. „ De HollandfcheVhs," fchrijft de Vaderlandslievende Beriuiey , „ was allerwegen jp inhoogagting, daar de Wimpels der Uitheemfchen „ fladderden, woeien de ontrolde Wimpels van de „ Stengen en Boegfprieten onzer Vloote helder af: „ ook vervulde het gedonder der Hollandfche en „ Zeeuwfche Kartouwen, die op de baaren klaater3, den en wedergalmden, KastiliS met fehrik, Brlt„ tanje met ontzag, en Gallie met eerbied. Hol„ land grimmelde toen van Helden (*)." Laat ons hier Strada hooren, zijn getuigenis is misfchienbij zommigen min verdagt : „ Geen menfcben ter we„ reld zijn 'er, die met gelijke behendigheid en toe„ gang zo de Zee als de Aarde , tot hun behoef, L doorkruisfen; zo dat men van hun, als gelijke Inu woonders van beide deeze Elementen, met reden „ twijfelen mag, waar zij meest t'huis hooren , of

. ten Lande, of ter Zee. Hoe verre gaat dee-

„ zer Menfcben kloekmoedigheid, handel, veran„ dering van Hanteering en Magt de nauwe bepaa,, ling oer Nederlandfche Strceken te boven ? Ners, gens is de Militie gauwer, of de toeloop daar van „ grooter of langduuriger, zo dat de GoddesKriigs 3, (Mars) de Volken, aie herwaards van alle kan-

„ ten

(') Berkiiey Nai, J/ift. van HolL IU. D. bl. 642.

Sluiten