Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDERLANDEN. 603

in die waardigheid zouden erkend wórden. Hij (rondt toe, datJosEPHus Scaliger, het xieraad dier Hoogefchool, na Frankrijk trok (*). Onder de Hoogleeraaren j van Franfche afkomst, telt men ook den kundigen Regtsgeleerden Hugonus Donellus , en Franciscus Junius, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid. Carolus Clusius , uit Artois afkomstig , beoefende 'er eerst de Kruidkunde alleen ,• doch vondt, daar naa, door den aanwas der Hollandfche Scheepvaart, gelegenheid , om eene nauwkeurige befchrijving van veele uitheemfche Vrugten en Zeldzaamheden opteftellen. . De beroemde Justus Lipsius, een Brabander, bekleedde, daar, met veel lofs, het Hoogleeraarfchap in de Gefchiedkunde , tot hij deeze Standplaats , onder zeker voorwendzel , verliet , en, wisfelziek in 't ftuk van Godsdienst , der

Roomsch - Catholijken weder aannam. Doch 'l

waren niet alleen uitheemfche Geleerden, die deezer Kweektuin der Vernuften deeden bloeijen. HadrianusJunius, of Adriaan de Jonge , te Hoorn ge booren, in allerlei Taaien en Weetenfchappen ervaa ren , onderwees in de Natuur- en Geneeskunde Petrus Paauw , een Amfier dammer , bekleedde df plaats van Hoogleeraar in de Ontleed- en Kruidkuiv de, en lag den grondflag van den Artzenyhof en var de Schouwplaats der Ontleedkunde, beiden nog h

Weezen. Remeertus Dodon^eus , van Frie

fcher

(*) Paquot Hifi. de la Litt, des Païsbas , VII. Tom ■p. Z59-

Maurits»

Sluiten