Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Staat dpr Veréênigde Nederlanden , ten opzijjte van andere Mogendheden in Europa.

a GESCHIEDENIS

befchouwd worden als een waggelend gebouw , 't welk men onderftut, in vreeze, van onder de puinhoopen begraaven te worden. Het begon het middenpunt te weezen der belangen en Staatkunde van Europa; het praal'e onder de andere Mogenheden; de Staaten dwongen hunne oude Heeren, de Oniifhanglijkheid der Verèènigde Gewesten te erkennen, en,hun als huns gelijken behandelende, den Vrede in hun Land te komen verzoeken. Zij hadden, ondertusichen , het groot voorwerp hunner wenfchen en poogingen nog niet bereikt. Schoon de Scheepvaart hun eene magt verleende , geheel niet geëvenredigd aan den engen kring huns Grondgebieds; en, fchoon dit Grondgebied, door zijne natuurlijke ligging, vrij wel gedekt was, konden zij niet ontveinzen de hulp van Buitenlanderen nog noodig te hebben , om 't Spaansch geweld afteweeren Wel is waar, de nabuurige Staaten, van welken zij deezen bijftand ontvingen, hadden veel belangs , om denzelven te verkenen : om een onrustig en oorlogzugtig Volk , 't geen na eene Mgemeene Were'.dheerfchappij gedongen hadt; doch ztnts de treffende regenfpoeden en de zigtbaare uitputting van Spanje den tchrik verminderden, eertijds door dat Rijk anderen Volken aangejaagd , lieten de Staatkundige Vrienden der Verééniede Gewesten andere oogmerken blijken , en wilden de beweezene weldaaden verrekenen. Het Mondt te dugten , dat de vermogende Bondgenooten, die berouw hadden, van het aanvaarden der Oppermogenheid van dit klein opkomend

Ge-

Sluiten