Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. g$

den, merkten aan: „dat de Krijgsönkosten, zo als j, men den Oorlog in de laatfte jaaren gevoerd hadt, „ ter maand , de Gemeene Middelen drie tonnen fchats overtroffen. Zette mén den Krijg voort, meerder manfchap was 'er noodig , ëri grootei? ,, bezwaar van kosten onvermijdelijk. De fcbatkist „ der Algemeene Staaten was reeds negen millioenen ten achteren , en de bijzondere Landfchap„ pen, tezamen, tweemaal zo veel. Buiten deri „ bijdand der Bóndgenooren, kon de Oorlog met geen hoope van eeften gelukkigen uitflag gevoerd worden." -— Deeze getrouwe opgaave van deit ftaat der zaaken maakte zulk een diepen indruk op de gemoederen der ijverigfte Voorltahderén vdn deiï Oorlog, dat zij een middel , zo hard als gevaarlijk , «n daarom verwerphjk, vöorfloegen , dm naamhjlc ,, de Grenzen van den Staat aftefnijden' , en alleen; ,, het hart dés Lands te' verdeedigen , 't geen mef j, mindere kosten , en zonder uitheemfchehulpez'ou „ kunnen gefchiéden." -i— Wat de gevreesde onééfiigheid der Burgeren betrof, wanneer de vrees' voor dén Vijand hun niet langer zamenverbonderi hieldt, zulk een vermoeden drekte tot fchande der Landzaaten, en'fcheen ongegrond. -—: 't ls waar, de uitkomst heeft de gegrondheid daar van aangetoond ; doch dit kwam töe do'or de fchuld der genen, die dit voorfpeld hadden , tot onheil der zo-* danig'en, die 'er geen geloof aan floegen: Daarenboven kon men zulke fiegte vermoedens tegen aller Vredes - voorftagen inbrengen: en was zulks fret zelfV. Deel. C dé'

maur3t&

Sluiten