Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bkr NEDERLANDEN. 37

f, geene andere opgaande Zon te wagten hebbe. „ Voorheen namen de Staaten geen befluit , zonder „ den raad van mijnen Dooriugtigen Vader : uit „ deeze gelukkige overéénitemming kwamen vaste „ en kragtdaadige maatregelen tegen den Vijand „ voort: ik zoek geen vertoon te maaken van mijne 1 gedaane diensten ; dan ik hoop ondertusfehen,

dat ze mij het zelfde vertrouwen zullen verzorgen; , ik durf het wagten van de nieu>ve bevelen , wel„ ken gij uwen Afgevaardigden zult mede/ even.

Ik heb geen belang in het Beltand te dwarsboo-

men. 'Er is niemand in de Nederlanden, die den 5> Vrede noodiger behoeft, dan die van mijn Huis. „ Hoe dikfflaals heeft mijn Vader en ik, voor den „ Staat ftrijdende, gelegenheden gehad, om ons„ zeiven te bevoordeelen, hadden wij deminftenei, ging gevoeld , om de heilige zaak, op ons genol\ men, te verhaten, en onzen pligt en ons gewee„ ten te verraaden (*)."

Deeze Brief, welks hoofdinhoud wij opgaven, werd van allen niet even gunstig ontvangen. Mau rits ha.it, in plaats van bedagt te zijn , om de Afgevaa.digden ter Algemeene Staatsvergaderinge te winnen , zich eenige uitdrukkingenlaaten ontvallen, die hunne trouwe in twijfel fcheenen te trekken. De geraaktheid hier over bevestigde hun in het reeds omhelsde gevoelen, 't Is derhalven niet te verwonderen, dat de uitdrukkingen van belangloosheid en

Va-

(•) Grotu Hifi p. 543. Meteres, XXX. B. f.571x. C 3

MAURm.

Uitwerk. z ls hier van.

Sluiten