Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 =

GESCHIEDENIS

Maurits.

Ontdekking van

lllfiHAR-

dot's heimlijk Berigtfclirifr.

traande in een Vertrek der Her'oerge, waar Richardot zich onthouden hadt, het heimlijk Berigtfchrift der Aardsherrogen. De Knegt, diehetvondt, gaf het aan Graaf Jan van Nas/au: deeze vertoonde het aan Graaf Hendrik Fredrik , die het weder aan Prins Maurits ter hand ftelde. Hij deelde 't zelve aan de Staaten mede, en het Kwam , binnen kon, gedrukt, in 't openbaar. Al de wereld verwagtte, daar in de geheime oogmerken en de waare gevoe* lens des Aartshertogs te zullen ontdekken. Men zag 'er met verwondering uit, dat zij het groote ftuk , de Vrijheid der Verèènigde Gewesten , wilden erkennen met grooter uitgeftrektheid en meer ter goeder trouwe, dan men gehoopt hadt. Zelfs waren zij te raade geworden , om den Staaten het aangaan van een befchadigend en verdeedigend Verbond voorteflaan, en dus van alle de Nederlanden een Bondgenootfchap te maaken , gedugt voor de magtige Nabuuren. Doch , opmerkende, dat de ^Aardshertogen van den Koning van Frankrijk fpraaken als een Vorst, hun genegen, en gereed , om alle zijne poogingen aantewenden tot het verwerven van de upenbaare handhaaving des Roomfchen Godsdiensts in de Nederlanden , twijfelde men niet , of deeze kurstenaarij niet bedagt ware, om het vertrouwen d.s Volks te winHën , en achterdogt tusfchen Frankr'^k en 't Gemeenebest te verwekken, 't Is waar; de Aardshermgen drongen fterk, uit naam van Spanje, op het ftuk van den Godsdienst en den u'-tlkitenden Handel iu de\ Indien. Maar konden zij

min-

Sluiten