Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 49

,, mijdelijk fchijnen : en het afwenden derzelven ,, ruim zo veel afhangt van eens anders goedwillig-

heid en magt, dan van u zeiven en uwe eigene

vermogens.

3, Insgelijks vermannen Wij u, dat gij u niet van „ allen dezen affeheidt, maar dat elk zijn gevoelen, „ door goede redenen , zonder drift en bitterheid, „ verdeedigd hebbende , zich laate overtuigen , of „. zich ten minften onderwerpe aan't Befluit,'t welk „ in 't gemeen zal worden goedgekeurd , betoon n„ de door zulk een voorzigtig en edelmoedig ge„ drag, dat zij 'grooter liefhebbers zijn van den „ gemeenen welfiand en veréeniging, die u, tot hier „ toe, in voorfpoed bewaard heeft , dan geneigd4 ,, om uwe gevoelens te doen opvolgen, wanneer zij

verdeeldheid onder u te wege brengen, en hier ,« door oorzaak zijn zouden van het bederf van uwen „ Staat."

Jeannin eindigde zijne Aanfpfaak met aantetoonen, hoe ongegrond en ongerijmd de gerugten wa* ren, tegen den Koning, zijnMeeffer, uitgeflrooid,) en hoe beledigend voor de eer zijner Majefleit. ,, Doet dan," dus floot hij, „ doet dan deeze las,, teringen en bedriegerijen ophouden; toont, dat gij „ dankbaar zijt, en beter gevoelens hebt vandezuï„ verheid en opregtheid zijner Majefleit, anderzinSf ?, zult gij u , ais met geweld, onttrekken de begeerte, ,, die hij heeft, om voor uwe zaaken te zorgen (*)."

Bij

(*) Negmiai. de Jeain-nin , Tom. I. p. 3 &c. V. Deel. D

Maumti,

Sluiten