Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

GESCHIEDENIS

Maurits.

Olden-

bar e-

v( ld en de Aarsens met Sc ,\rr.pfehriftenaangetast.

,, in voorzien kon." Bovenal beweerde hij, dat de zaak van 't Beftand, volgens de Utrechtfche Verèèniging en andere Overeenkomften, niet bij meerderheid van ftemmen kon worden afgedaan, maar noodwendig éénpaarigheid vorderde (*). Op deezen tweeden Brief liet hij het niet aankomen , hij doortrok de Steden, zich alomme veel werks geevende, om de Regenten te overtuigen , dat men geen Beftand moest maaken , dan bij 't welk 's Lands Vrijheid met ronde woorden en voor altoos erkend werd (f).

's Prinfen Aanhangers , yerftout door zijn voorbeeld , en fchroomende voor de keer, die de zaaken fcheenen te zullen neemen, gingen langs hoe verder, en namen de toevhigt tot fchandelijke hulpmiddelen: tegen het Beftand nog fmaadelijker Schriften dan de voorgaande verfpreidende , opgevuld met de haatlijklte trekken. Cornelis en Francois Aarsens, Begunstigers der Partije des Konings van Frankrijk, werden 'er op 't leeiijkfte in doorgeftreeken : dan boven allen was Oldenbarneveld het doel des lasrers. Zij ftelden hem niet alleen voor als een ge* vaarlijk Burger en een fmeeder van Landverderflijke janflagen, maar als een Man, die, verblind door't hoog gezag, 't geen hij zich hadt weeten aantemaadgen , met eene ondraaglijke trotsheid over zijns gelijken heerschte, en met ftrafbaar onbefcheidPerfoo;ien, in rang en verdiensten boven hem verheeven ,

be-

(*) Negotiat. de Jeannin , Tom. III. p. 27. (t) Zie aldaar, p. 74. 75.

Sluiten