Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deii NEDERLANDEN. 69

vijfcntwintigjaarig Beftand , zonder de verklaaring van der Staaten vrijheid. Men liet verluiden , dat dit nieuwe Plan door de Engelfchen wierd begunstigd (*). Maar Oldenbarneveld altoos dezelfde , altoos onverzettelijk in 't geen wezenlijk tot eer van 't Gemeenebest diende, kantte 'er zich met allen ernst tegen. Jeannin zette hem daar toe aan , en onderfteunde zijne poogingen : en aan deeze twee groote Staatsmannen heeft men dankteweeten het rustig Befluit, om geen ander Plan vanOnderhan.de. ling aanteneemen, dan 't geen op den grondflag der Vrijheid rustte (f)- °e Staaten kwamen overéén, om het eerde punt des Verdrags op geene andere dan deeze wijze te doen dellen : „ Dat de „ Aardshertogen, ten overvloede, zo wel in hunnen „ naam, als in dien des Konings van Spanje , ver„ klaarden, dat zij te vreede waren, met de Staaten der Verèènigde Gewesten te handelen , in de hoe„ danigheid en als dezelven houdende voor Vrije „ Landen^ Gewesten en Staaten , op welken zij ,, niets eischten, en dat zij met hun, in de gemelde „ naamen en hoedanigheden, een Beftand aangin, gen. Zich teffens verbindende , niet te gedoo„ gen, dat 'er eenige Kerklijke of Wereldlijke zaa„ ken , ftrijdig met de Vrijheid , werden voorgefla-

„ gen,

(*) Negotiat. de Jeann. Tom. III. p. 30. 169. 170, 314. Grotii Hïji. p. 5 50. (J) Negotiat. de Jeann. Tom. III. p. 234» ?8i. 3P°<

E 3

Maurits.

Sluiten