Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorcgan ü van den Han

del in de Indien.

gm GESCHIEDENIS

tenisfen noch goed noch vast zijn , dan in zo verre zij beide de belanghebbende Partijen bevoordeelen. Git deeze aanmerking volgt niet, dat weldaaden geene erkentenis vorderen : want; indien de beweegredenen, om gunsten te betoonen , voldrekt zuiver en van allen eigenbelang vreemd moeften weezen; zou niemand zich door erkentenis verpligt kunnen rekenen : een denkbeeld nogthans zo heilzaam, om de banden, die bijzondere Perfoonen en Staaten aan elkander verbinden , vasttemaaken,

Het blijkt niet, dat de fchaarsheid van Geld, waar in zich de Staaten bevonden, voortkwam uithetverval des Koophandels. In tegendeel, hunne Zeevaart nam, van tijd tot tijd, toe. In dit jaar kregen zij vier rijkgelaadene Schepen uit de Indien t'huis, met de gewigtige tijding der vermeefteringe van Makian, één der Molukfcht Eilanden. DeMaatfchappij zondt negen Schepen derwaards , om de vrugten dier vermeefteringe inteöogften, en een einde te maaken aan de woede der Europeaanen , die , in deeze verüfgelegene Gewesten , elkander te vuur en te zwaard vervolgden , door hun van het treffen des Ikfiands kundfehap te geeven. De zelfde Maatfchappij hadt, in Grasmaand, een Schip uitgezonden, om een nieuwen weg m China te zoeken, niet om de Noord, gelijk eertijds, maar ten jN oord westen. Deeze Scheepstocht was toevertrouwd aan Henri Hudson;, een Engehchman. Hij zeilde tot eenenzestig graaden breedte, en ontdekte de Straat , welke nog zijn naam voert. Hij keerde niet weder in de Havens

van

Sluiten