Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 95

de heilzaame uitwerkzels der Verdraagzaamheid» „ binnen weinig jaaren in Frankrijk. DeRoomsch-

gezinden in uw Gemeenebest hebben meer regts „ op de Voorregten van Burgers, dan de Franfche „ Proteftanten. Een Vorst kan alle andere Gods,, dienst-oefening, dan die hij in zijn Rijk gevon„ den heeft, verbieden. Het is niet min onregtvaar„ dig dan gevaarlijk , een Godsdienst aantetasten , „ welks grondflagen en regten door de Oudheid „ zijn bekragtigd.

„ De Roemschgezinden hebben nog een anderen s, grond van regt, behalven dat zij hunnen Gods„ dienst eerder gehandhaafd hebben, dan dat de u„ we zig vestigde. Zij hebben u geholpen, om u „ die Vrijheid, die Oppermogenheid te doen ver„ werven, welke u de magt fchenkt, om Wetten „ te geeven: het zou , derhalven, wreed weezen, ,, hun het deel te ontzeggen in een voorregt, zo „ ftreelend voor het menschlijk hart: het zou on„ regtvaardig zijn , dat deezen zich het uitfluitend „ regt van Heeren en Meeflers aanmaatigden , ter„ wijl anderen zich tot den harden en vernederenden „ haat van Slaaven verlaagd vonden, en verftooken ,, van de vrugten eener overwinninge, die zij het al„ gemeene Vaderland hielpen bezorgen.

„ Overweegt , hoe dusdanig eene weigering na„ deel zou kunnen berokkenen aan uwe Geloofsge„ nooten in andere Landen, waar zij de zwakfre en „ onderliggende pari ij zijn. Wat kunt gij vreezen j, uit het fchenken van de zoetigheden des Vredes

„ en

Maurits.

Sluiten