Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN, i ti

overgeheld F.ondgenootfchap, met den naam van het Catholijke Verbond beftempeld. De Hertog van Beleren werd, op 't gezag des Keizers, tot Hoofd van 't zelve benoemd. Schoon Eer- en Staatzugt deeze twee Verbonden hadden doen gebooren worden, en dezelven in beweeging hielpen; ja, fchoon 'er Ptoteftanten in het Catholijke , en Catholijken in het Proteftantfche Verbond waren ; maakte men van dit gefchil een Godsdienst - oorlog. De woorden Catholijk en Euangelisch dienden; om den geest des Volks aantezetten. Dit was de eerhe vonk van dat verderflijk Oorlogsvuur, 'twelk, allengskens voortflaande , geheel Europa in vlam zette.

De Siaaten, vreezende, dat Oostenrijk zich zou vestigen in een Land, 't geen hun ten bolwerk diende , moeden de belangen van het Euangelifche Verbond hunne eigene omhelzen, gelijk zij ook met de daad deeden. Dus zagen zij, inet genoegen, dat de Vorften jvan Brandenburg en- Nieuwburg met elkander overéénkwamen , dat zij zich gezamenlijk in 't bezit der Erflanden zouden dellen, en, binnen zekeren tijd, wegens derzelver verdeeling, overéénkomen. Ook weiden deeze Vorften, eerlang, in de Kleeffche Landen gehuldigd. De Staaten deeden hun toezegging van Krijgsbehoeften. Tevergeefsch verzogt de Hertog van Saxen, dat zij zich niet zouden bemoeijen met een gefchil, *t welk geheel buiten hun was. Zij antwoordden, met eene fierheid, eerst opkomende Gemeenebesten eigen, ,,'dat het „ belang der Verèènigde Gewesten vorderde , zorg

„ te

Maurits.

Sluiten