Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIA

GESCHIEDENIS

Maurits.

Lof van

deezen

Vorst.

hond voor over (*). De groote oogmerken van deezen Monarch ftierven met hem : met hem taande , voor eenige jaaren , de roem der Franfche Monarchiie: en, dit Koningrijk vervallen zijnde ondereen onkundig, bijgeloovig, oproerig en zwak Rijksbeftuur, leedt het niet lang, of de magt van het Huis van Oostenrijk wekte nieuwe onlusten in Europa. Zijn dood was een zo veel grooter ramp voor 't menschlijk gedacht , daar hij, in leeven gebleeven zijnde, waarfchijnlijk, dien bloedigendertigjaarigen Oorlog, die Duitschland in den uiterften jammerpoel dompelde, zou verhinderd hebben.

Le Vassor heeft zich de moeite gegeeven , om de vlekken, die de groote hoedanigheden van Koning Hendiuk den IV. ontluiheren , in hel afzigtigst dagligt te hellen. Hij vindt het flegt, dat men in de Kerken Lofredenen over hem gehouden hebbe. Maar hij hadt 'er moeten bijvoegen, dat Hendrik's fterke drift tot de Vrouwen hem nooit de waare belangen van den Staat deedt opofferen; dat zijne twijfelagtige gevoelens omtrent het huk van den Godsdienst oorzaak waren van die Verdraagzaamheid, welke, als een heilzaame balzem, de diepe wouden heelde , waar aan Frankrijk zo veele jaaren gekwijnd hadt. 't Is waar , men moet in Vergaderingen, in welken zwakheden en dwaalingen onder

de

(*) Daniël, Tom. X. p, 446. 448. Deeze moord viel voor op den veertienden van Bloeimaand des j aars MDCX.

Sluiten