Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS3 GESCHIEDENIS

Maurits.

fchillen, niet verdaan kunnen worden. Hoe veel is hierover, van de eene en andere Partij, gefchreeven ! Welk eene menigte drijdige berigten, door de pen der Partijfchappe vervaardigd , overdwarsfen hier elkander ! Wij mogen de woorden van Robertson , ten aanziene van de Regeering der Koninne Maria gebruikt , op dit tijdgewricht toepasfen. „ 't Geen 'er toen omging , gaf gelegenheid tot het „ ontftaan van twee Partijen, tegen elkander vervuld „ met den vinnigden Staatkundigen haat, door Gods„ dienst - ijver aangezet. Elk deezer leverde Gefchied„ fchrijvers op, die alle gevoelens der begunstigde „ Partije overnamen, en a'le derzelver daaden verdeedigden. Waarheid was het eenig voorwerp „ dier Schrijveren niet. Verblind door vooroordee,, len, en verhit door de rolle , die zij zeiven gefpeeld hadden op de tooueelen , door hun befchre., ven, (lelden zij veeleer de verdeediging eener Partije „ op, dan de. Gefchiedenis hunsLands. Gefchied„ bóekers van laater tijd hebben deeze Leidslieden, „ bijkans bllildeiing, gevolgd, hunne dwaalingen en „ misduidingen nagefchreeven (*)." Op deezen afftaud des tijds kunnen wij de zaaken met meerder bedaardheid befchouwen , ons tot het^nahaan van on ierfcheidene berigten verledigen, en aan de groote wet eens Gefchiedbo'kers voldoen, Waarheid—.

onpartijdige Waarheid op 't papier brengen.

Kortheid, zo veel de klaarheid 'er niet door benadeeld worde, zal onze toeleg zijn.

De

(*) Robertson Ftorr. voor ds Gefeh. van Schotland.

Sluiten