Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14* GESCHIEDENIS

Maurits.

den Jacobus Zarabella , die toen te Padua de Ariftotelifche Wijsbegeerte, en inzonderheid de Redeneerkunde, met den grootften lof, leeraarde. Hij bezogt Rome , onthieldt 'er zich eenigen tijd , en men hrooide uit, dat hij daar de voeten van den Paus gekust, met Bfxlarmijn zeer gemeenzaam verkeerd , en den Hervormden Godsdienst afgezwooren hadt. Dan deeze uitftrooizels zijn volkoomen wederfprooken door de Schriften en het gedrag van Arminius. Te Geneve zijne Letter • oefeningen voortzettende , kon hij de harde gevoelens over de Voorbefchikking niet omhelzen. Te Amfterdam Predikant geworden, kwam hij, zonder zich aan banden van menschlijk gezag te bekreunen , voor zijne gevoelens uit , en verklaarde de Heilige Schrift naar zijn eigen oordeel. Moeilijkheden bejegenden hem deswegen; dan, hij voer rustig voort. Van den aanvang zijns diensts te Amfterdam af, was hij verzogt, de Schriften van den veel gerugts maakenden D. V. Koornhart te wederleggen : hij hadt die taak op zich genomen; doch geraakte, onder dit werk, meer en meer in twijfel over de betwistte hukken in de Leer van Calvijn. Vijftien jaaren, met veel lofs , den Predikdienst waargenomen hebbende, werd hij, in den jaare MDC1II, tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leyden beroepen, en vertrok derwaards, met de uitmuntendfte Getuigfchriften voorzien, hoe zeer de nijd hem begrimde, en deeze bevordering zogt te weeren. In de bediening van zijn Hoogleeraars -ampt betoonde hij zich denzclfden Man,alj

voor-

Sluiten