Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

169 GESCHIEDENIS

„ alle eeuwigheid, befloten hadt, de zodanigen te „ zaligen, die hij voorzag, dat , ten einde toe, s, zouden volharden in het Geloof in Jesus Chri„ stus : en ter eeuwige ftraffe te verwijzen al„ len, die in 'tOngeloof verbleeven, en, ten einde

„ toe, deGodlijke onderheuning wederhonden. .

,, TenlI. Dat Jesus Christus, door zijn Lijden en „ Dood, eene Verzoening te wege gebragt hadt voor „ de zonden des Menschdoms in 't algemeen , en „ van elk Menfch in 't bijzonder; dat, egter, gee„ nen, dan die in Hem gelooven , deelgenooten dier

„ Godlijke weldaad kunnen worden. Ten III.

„ Dat het waare Geloof niet kan voortkomen uit het „ gebruik onzer natuurlijke bekwaamheden en ver„ mogens , noch ook uit de kragt en de werking van „ den Vrijen Wil , naardemaal de Mensch , uit „ hoofde zijner natuurlijke Verdorvenheid ,i niet in „ haat is, iets goeds te denken oi te doen: en dat het, derhalven, noodig zij, ter zijner Bekeering en Za„ ligheid , dat hij wedergebooren en vernieuwd „ worde, door de werking van den Heiligen Geest,

„ die eene gave Gons is, door Jesus Christus.

„ Ten IV. Dat deeze Godlijke Genade , of kragt „ van den Heiligen Geest , welke de wanorde der ,, bedorvene natuure te recht brengt, alles , wat „ goed in den Mensch kan genoemd worden , aan,, vangt, voortzet en voltooit: en dat, bij gevolge, „ alle goede werken, zonder onderfcheid, aan Go, de en de werking zijner Genade alleen moeten , worden toegefchreeven: dat, nogthans, deeze Ge-

nade

Sluiten