Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i64

GESCHIEDENIS

Maurits,

De Haagfche Conferentie.

Kerklijke fchikkingen , bet bijeenroepen van Kerklijke Vergaderingen , en daar in tegenwoordig te zijn; en, eindelijk, de Kerktwisten en Scheuringen voorrekomen, Vrede en Verdraagzaamheid te gebieden en te handhnaven. Joannes üitenbogaard verdeedigde dit ftuk breedvoerig in zijn Boek van 't Ampt en de Authoriteit der Overheid in Kerkelijke zaaken: 't zelve maakte veel gerugts, verwekte veel tegenfpraaks en tegenfchrijvens. De Remonftr anten werden aFgefcbÜderd als Lieden , die 'sLands Overheid op hun hand zogten te krijgen , om door haar gezag de ingevoerde nieuwigheden te hijven, als verkorters en verraaders van de Regten der Kerke. Lof verwierf hij bij uilen, die noode zagen , datdeOverheid zou dienen tot een Handhaaffter en Uitvoerfter van de heersehzugtige Befluiten der Kerklijken , 't welk een nieuw Pausdom invoerde. Jacobus, Koning van Engeland, prees het werk, en een Bisfchop deedt het in 't Engehch overzetten (*).

De Staaten deeden, van hunnen kant, alles, om de gemoederen der Kerklijken tot bedaaren te brengen , en de zo zeer betwiste hukken te laaten berusten. Zij bepaalden , het houden van eene Synode niet raadzaam ooideelende , eene Conferentie in 's Gravenhaage tusfchen zes Predikanten van wederzijden: deeze begon in Lentemaand des/aars MDCXI, en werd voortgezet tot het laarfte van Bloeimaand. Zonder elkander te hebben kunnen verdaan, ver-

trok-

(*) Regen b. Hift. der Remonftr. I. D. bl. 87 enz.

Sluiten