Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

beid en der Deugd hun verpligtte , haare Regten te handhaaven. En 't mag ook , ter verontlchnldiging der Arminiaanen, gezegd worden, dat de Gomaristen het vuur van Volks - tweeriragt aanftookten, met deeze onderwerpen ten kanfel te brengen, en,epde bitterde wijze, rret fmaad en laster te behandelen, 't Was deeze Aanhang, die de Arminiaanen wilden dwingen, Geloofspunten te onderfchrijven, welken zij niet geloofden. De liefde tot hunne eigene begrippen zette de Arminiaanen min aan tot het zo ernstig handhaaven derzelven , dan de befcherming, welke zij vonden bij de Hoofden des Staatsbeftuurs. De Godgeleerde gefchillen geraakten, ongemerkt, en zonder dat men 'er op dagt, verbonden met Staatkundige Partijfclnppen. In vroegere deelen van 's hands GtTchie lenisfe hc-bberi wij gezien, dat de geweldige en onbu gzaame ijver der flrenge Leeraaren dikwij's de maatregels des Staatsbeihiurs tegengegaan en gedwarsboomd hadden, 't Gezag, 'r geen zij zich wilden aanmaatigen over de geweetens ; het ftelzel van Ofiafbangnjkheid, 't welk zij, door middel hunner Synoden , fcogten re vestigen ; hun onophoudelijk woelen , om net Volk optehitzen tegen Pvegenten , die zich te weer fielden tegen hunne beert.dizugtige ontwerpen; dit alles hadt de Regeering van hun wendig gemaakt.

Deeze begunstigde, zints lang, de Leeraars , die weigerden anderer begrippen te omhelzen , eu zich aan 't gezag te onderwerpen vau hun , voor wier verééniging in den Staat men dugtie. De zaaken waren

in

Sluiten