Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 183

Zeer van pasfe kwamen de Koninglijke Brieven , zo veel gemaatigdiieids ademende. Men beraamde, eene nadere Conferentie te Delft te houden, en alles te beproeven, wat tot bevordering van den Vre 'e der Kerke Strekken kon. Drie Contra • Remonftrantfche en drie Remonftr antfchë Leeraaren werden hier toe benoemd. De eers gemelden, zich zeer meefieragtig aanfttüende, wilden over de vijf Verfchilpunten en de onderlinge Verdraagzaamheid weg< ns dezelven, waartoe men eigenlijk bifééngekomen was, op hoog bevel der Staaten, niet in onderhandeling komen, of de Remonftranten moeiten zich eerst rondehjk verklaaren over nog tweeëndertig Artijüelen, weken zij hun opgaven. Zij weigerden , aan dit nieuw Geloofs • onderzoek zich te onderwerpen; en de Vergadering fcheidde , zonder iets tot den Vrede befloten, en veeleei de fcheure der verdeeldheid wijder gemaakt te e -hen (*)•

Middelerwijl vorderden de Remonftranten bij de Staaten, ó'e de trotfche handelingen der Gomaristen voor Geloofsdwang aanzagen. Zij deeden meer, en 1 fielden de Groot te werk tot het vervaardigen van j het Ontwerp, vervolgens uitgegeeven onder den tijtel : Refolutie van de Doorlugtige Mogende Heeren Staaten van Holland en Westfriesland , tot den Vrede der Kerke; welks korte inhoud , benevens de rede-

Hift. bl, 613 —— 617. TuislandHift. bl. 665. Brandt Leeven van de Groot, bl. 46". 48. (•) Regeni. Hift. der Remonftr. I, D. bl. iai enz, M 4

Maurits.

Tielftfche Conferentie.

Befluit lerStttf;en tot 'en Vrede Ier Ker-. :e.

Sluiten