Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. i9S

zijns Broeders Kind , en hoe de Regeering den Predikant, die 'er aanleiding toe gegeeven hadt, de hand boven 't hoofd hieldt, is elk bekend : de meehe Leden leenden het oor aan Leeraaren , die predikten, „ dat de Vijanden van Gods Kerk, enzulkenzelfs, „ die uit de Kerk waren opgedaan , zich tegen de „ Kerk aankantten ; dat men de Belijdenis en den ,; Catechismus, die zo zuiver en klaar waren alszil,, ver, welk zevenmaalen gelouterd was, wilde over„ zien en verbeteren; dat de Kerk , in haare be,, nauwdheid, niet alleen geen gehoor krijgen kon

bij 's Lands Overheid, maar dat die zelve de Kerk „ benauwde en bezwaarde (*)."

De Godsdienst-gefchillen hadden deel in eene < tweede omwenteling der Regeeringe te Leeuwaar- 1 den. Men befchuldigde de tegenwoordige , dat zij 1 geene anderen in haar lichaam toelieten dan Lieden, * zeer verdagt in het ftuk des Geloofs. De Staaten, het Hof en de Stadhouder diens Landfchaps bedienden zich van dit misnoegen, om eene andere fchikking te maaken , en de Regeering te veranderen. Dit nieuwe Plan behaagde in geenen deele aan de Algemeene Staaten, die de tegenwoordige Regeering zogten te handhaaven. Een Brief van 's Lands Advokaat Oldenbarneveld en eenige Perfoonen werden , ten dien einde , naar Leeuwaarden afgevaardigd. Doch 'er ontdondt zulk een geweldige oploop, dat men vooreen bloedbad begon te vreezen ,

vvaar-

O Wagenaar Amjl. IL D. bl. 180 — ao«, N a

MAUfilTfc

)mwen-

eling te '*ceu>aar'en.

Sluiten