Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 199

Staaten, zijne geneigdheid betuigende tot het wedergeeven der Steden De onderhandeling begon. De Staaten handelden als Kooplieden, en de Koning als een Kwistpenning , wiens Makkers, met hem teerende, alles aanwendden, om gereed geld te krijgen. Eindelijk kwam men overéén, dat de Staaten, in 't <*eheel, en in ééns, betaalen zouden twee millioenen, zevenhonderd ach.ëntwintigduizend Guldens, 't welk omtrent een derde van de geheele fchuld uit. maakte (*).

Maurits trok in de ontruimde Plaatzen, en de

Bez ttingen bleeven in Staaten dienst (f) Men

merkt het treffen deezer vrijkooping aan als het lijdftip, waar oo het Gemeenebest zijne volkomene Vrijheid bekwam. Dezelve hrekte den Staaten niet min tot eer, dan tot voordeel : dan, de Koning van Enge W'helde zich ten fpot van Europa. „ Wijheb„ ben ," zeiden de Franfchen , „ millioenen be!' heed , om de Staaten tot die afhanglijkheid te " brengen, waar toe Groot- Brittahje, door hetbe-

zetten dier Steden, hun gebragt hadt: en, tot hiei toe, op den Verèènigden Staat geen invloed be \\ komen, dan door het hijven des Aanhaligs vai „ Oldenbarneveld. Nu hoopen wij 'er den mee

„ he

(») Lettr. Mem. & Neg. de Carleton , I. p. 57 &c R a p 1 n , töm. VIL p. 10$ -110. Borket Hifl. of hi em Time. Vol. I. p. 15.

(.t) Cabale of Myfteries of State . P. ï. p. 190.19' Aïïzema, I. D. bl. 24.

N 4

Maurits.

l

I 9

Sluiten