Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eo4

GESCHIEDENIS

Maurits.

Maurits dingt ni -r de Opper-

heerfcnappij.

,, de donkere wolken van Burgerkrijg hadden wee< ten te bemerken (*)."

Prins Maurits hadt tot nog niet openlijk vertoond , wat hij in den fchild voerde. Hij fcheen zelfs da Siaaten te ontzien , mogelijk om hun , langs dien weg, tot zijn oogmerk te brengen, en, ten koste der Vnjheid , hunne toeftemming te verwerven. Bovenal fpaarde hij Oldenbarneveld, bevindende, hoe veel'er afhing van dit Orakel der Staaten. Deezen moest hij op zijne hand krijgen, of verderven. Burgemeeller Pauw en de Raadsheer Franken nadien hem gepolst, en hij nam den tijd, wanneer de gemoederen , door de gereezene onlusten , fterkst gisten , waar, om eene laatfre pooging te doen op het hart van deezen Gemeenebestgezinden. Hij vervoegde zich bij Louisa de Coligny , zijne aangehuwde Moeder, eene Vorltin van een voorbeeldlijk gedrag , zagten aart en groote voorzigtigheid; hij ontdekte zijn oogmerk , teffens tooncnde, hoe groot een belang zij hadt in dit ftuk , daar hij befloten hadt, niette trouwen, en dat dus die hooge Waardigheid op niemand anders nederdaalde, dan op Fredrik. Hendrik, haaren Zoon. De fterke hoop , van haar Zoon in zulk een hoog bewind gefield te zien , verblindde , in 't eerst, haar oog. Zij volgde den raad van Maurits, en fprak met Oldenbarneveld. Niet veel werks vondt die bekwaame Staatsman , om deeze Vorltin tot andere

ge-

(*) Carlet. I. p. 84,

Sluiten